Ysgol Pentrefoelas © 2018 Website designed and maintained by H G Web Designs
Gweithgareddau mis Ebrill a dechrau Mai Sgwrs am Gynhesu Byd-eang a Newid Hinsawdd. Fel rhan o’n gweithgareddau Eco ac Ysgol Iach gwahoddwyd Becky Foulkes o Gymdeithas ‘Maint Cymru’ atom i siarad a chodi ein hymwybyddiaeth am beth sydd yn digwydd ar draws y byd sy’n achosi newid hinsawdd. Dysgom sut oedd lleihau gwastraffu ynni a phwysigrwydd meddwl yn eang am y datblygiadau gwyddonol y gallwn eu gwneud i leihau ein defnydd o ynni. Soniodd fod maint un cae rygbi o goedwig glaw yn cael ei thorri bob awr yn y byd. Mae creaduriaid yn colli eu cartrefi a choed yn cael eu torri heb angen. “Roedd y coed yn cael eu torri i wneud ffermydd a thai. Dydy hyn ddim yn beth da oherwydd mae llawer o adar yn nythu yn y coed”, meddai Guto Blwyddyn 5 “Mae gwastraffu egni a defnyddio trydan yn gwneud i’r byd gynhesu a bydd Pegwn y Goledd a’r De yn toddi a diflannu. Achos hyn bydd lefel y mor yn codi a bydd mwy o lifogydd yn ein gwlad ni ac Ewrop. Erin a Fflur Bl 5 Arwyddion Ffordd. O’r diwedd mae cynllun poster Kacie Docker (Bl2) a wnaeth ennill y gystadleuaeth roddwyd dros dri thymor yn ôl, wedi cael ei droi yn arwyddion i roi ar ochor y ffordd. Bydd 6 arwydd yn atgoffa yn gwrtais i yrrwyr ceir a thrafnidiaeth arafu wrth basio yr ysgol. Mae’r ‘Cyngor Cymdeithas’ wedi cyfrannu’n ariannol tuag at yr arwyddion a bydd rhai aelodau yn gyfrifol am osod yr arwyddion tu allan i’r ysgol. Gweithdy Codio Yn dilyn llwyddiant Seren agrwp Bl 5 a 6 yr Haf dwythaf yn creu rhaglen animeiddio chwedl Branwen treuliodd disgyblion CA2 ddiwrnod yn creu gemau cyfrifiadurol gyda’r Athro Martin Nelmes, darlithydd Gwyddoniaeth o Brifysgol Aberystwyth. Roedd y plant wrth eu boddau yn creu gemau ar y rhaglen ‘Scratch’ gyda “sbreits” yn symud a chael eu dal. “Roedd y gweithdy yn ddiddorol iawn ac rwyf wedi creu gêm drysfa fy hun” meddai Seren sydd wrth ei bodd efo’r sgiliau rhaglennu cyfrifiadureg. “Rydw i yn hoffi codio i greu gem gyda cath yn symud a dyn drwg yn trio’i dal”, ydy ymateb Deio sy’n Blwyddyn 3. Diogelwch y Ffordd Mae plant Blwyddyn 1 wedi cwblhau cwrs “Kerbcraft” ar sgiliau dysgu sut i groesi’r ffordd yn ofalus. Daeth Helen Roberts o fetws-y-Coed atynt yn wythnosol drwy’r ddau dymor dwythaf. Fel gwobr am gyrraedd y safon cafodd Harri, Elsi ac Ela fag cefn aroleuo oren llachar a fydd yn addas i’w weld, os yn cerdded yn y tywyllwch, a hwn yn llawn taclau lliwio a llyfr. Staff ym Marathon Llundain Llongyfarchiadau mawr i Miss Meinir Hughes a’i mam Jane Hughes am gwblhau Marathon Llundain ar ddiwrnod poeth iawn, dydd Sul 22o Ebrill. Cododd yr ysgol £420 at achos clefyd yr ysgyfaint llwyddodd y ddwy red-wraig godi yn agos at £10,000. Clwb Ceidwad Chwarae Diolch i’r rhieni oll am wirfoddoli i gynnal ein Clwb ‘Ceidwad Chwarae’ eto bob nos Fawrth rhwng 3.30 a 4.30 am y tymor, Wrth i’n rhieni helpu i gynnal y clwb efo Miss Beca cawn gyfle i fwynhau chwarae efo ychydig o risg. Mae Disgyblion Blwyddyn Derbyn a Bwyddyn 1 hefyd yn mwynhau gwersi beicio-dibedal ar Nos Fawrth. Clwb Coginio Bu plant Blwyddyn 3 i 6 yn coginio Salad llysiau iachus a phasta ar gyfer eu swper gyda Mrs Ann Jones ag Anti Mags. “Roeddwn yn hoffi torri’r pupur cocha gwyrdd a melyn a’r nionyn cyn eu goginio yn y popdy ac yna eu adio at y pasta oedd yn flasus iawn”, meddai Mared. Clwb garddio wythnosol. Fel daw’r nosweithiau braf bydd y Clwb garddio hefyd yn dechrau fis Mai Taith Gerdded at y Giler Daeth y mwyafrif o blant Bl Derbyn i 6 a’u rhieni ar daith gerdded am bump o’r gloch nos Fercher yr ail o Fai 2il. Aethom ni am groesffordd Ty’n Pwll, pasio ffordd Ysgubor Isaf a cherdded heibio Ty’n Wern am Garreg y Blaidd. Mae llwybr Hiraethog yn croesi am y Giler oddi yma ac roedd hi’n rhy wlyb o dan draed i ni fynd ar y llwybr drwy’r caeau. Gwelsom olygfa fendigedig o glir o fynyddoedd Eryri o fan uchaf y llwybr cyhoeddus ger Bryn Gwyn. Roeddem yn gallu gweld “yr Wyddfa a’i chriw”. Aethom draw am fferm y Giler a chyfarfod Edgar Lloyd yno. Cawsom gerdded drwy’r porth sydd yn ei harwain at flaen y ty hanesyddol ‘Y Giler’. Gwelson dyddiad 1624 ar y porth y nein hatgoffa o amseroedd Rhys Fawr a’r Doctor Elis Prys. Roedd y daith yn bedair milltir a hanner ac roedd pawb yn flinedig yn cerdded heibio Hendre Brys a chapel bethel yn ôl am yr ysgol. Mared Jones Profion Cenedlaethol Mae’r profion wedi cychwyn ers Mai 2il a bydd pob disgybl ym Ml 2 -6 yn eistedd dau bapur Mathemateg, un papur Darllen Saesneg ac un Darllen Cymraeg. Pob lwc i bawb. Mae rhain bellach ar gyfer pwrpas asesu a thracio disgyblion ac mae son na fyddant yn cael eu defnyddio i fesur cynnydd ymhen dwy flynedd!

Newyddion

Croeso nol blant! Welcome back!
Gweithgareddau mis Ebrill a dechrau Mai Sgwrs am Gynhesu Byd-eang a Newid Hinsawdd. Fel rhan o’n gweithgareddau Eco ac Ysgol Iach gwahoddwyd Becky Foulkes o Gymdeithas ‘Maint Cymru’ atom i siarad a chodi ein hymwybyddiaeth am beth sydd yn digwydd ar draws y byd sy’n achosi newid hinsawdd. Dysgom sut oedd lleihau gwastraffu ynni a phwysigrwydd meddwl yn eang am y datblygiadau gwyddonol y gallwn eu gwneud i leihau ein defnydd o ynni. Soniodd fod maint un cae rygbi o goedwig glaw yn cael ei thorri bob awr yn y byd. Mae creaduriaid yn colli eu cartrefi a choed yn cael eu torri heb angen. “Roedd y coed yn cael eu torri i wneud ffermydd a thai. Dydy hyn ddim yn beth da oherwydd mae llawer o adar yn nythu yn y coed”, meddai Guto Blwyddyn 5 “Mae gwastraffu egni a defnyddio trydan yn gwneud i’r byd gynhesu a bydd Pegwn y Goledd a’r De yn toddi a diflannu. Achos hyn bydd lefel y mor yn codi a bydd mwy o lifogydd yn ein gwlad ni ac Ewrop. Erin a Fflur Bl 5 Arwyddion Ffordd. O’r diwedd mae cynllun poster Kacie Docker (Bl2) a wnaeth ennill y gystadleuaeth roddwyd dros dri thymor yn ôl, wedi cael ei droi yn arwyddion i roi ar ochor y ffordd. Bydd 6 arwydd yn atgoffa yn gwrtais i yrrwyr ceir a thrafnidiaeth arafu wrth basio yr ysgol. Mae’r ‘Cyngor Cymdeithas’ wedi cyfrannu’n ariannol tuag at yr arwyddion a bydd rhai aelodau yn gyfrifol am osod yr arwyddion tu allan i’r ysgol. Gweithdy Codio Yn dilyn llwyddiant Seren agrwp Bl 5 a 6 yr Haf dwythaf yn creu rhaglen animeiddio chwedl Branwen treuliodd disgyblion CA2 ddiwrnod yn creu gemau cyfrifiadurol gyda’r Athro Martin Nelmes, darlithydd Gwyddoniaeth o Brifysgol Aberystwyth. Roedd y plant wrth eu boddau yn creu gemau ar y rhaglen ‘Scratch’ gyda “sbreits” yn symud a chael eu dal. “Roedd y gweithdy yn ddiddorol iawn ac rwyf wedi creu gêm drysfa fy hun” meddai Seren sydd wrth ei bodd efo’r sgiliau rhaglennu cyfrifiadureg. “Rydw i yn hoffi codio i greu gem gyda cath yn symud a dyn drwg yn trio’i dal”, ydy ymateb Deio sy’n Blwyddyn 3. Diogelwch y Ffordd Mae plant Blwyddyn 1 wedi cwblhau cwrs “Kerbcraft” ar sgiliau dysgu sut i groesi’r ffordd yn ofalus. Daeth Helen Roberts o fetws-y-Coed atynt yn wythnosol drwy’r ddau dymor dwythaf. Fel gwobr am gyrraedd y safon cafodd Harri, Elsi ac Ela fag cefn aroleuo oren llachar a fydd yn addas i’w weld, os yn cerdded yn y tywyllwch, a hwn yn llawn taclau lliwio a llyfr. Staff ym Marathon Llundain Llongyfarchiadau mawr i Miss Meinir Hughes a’i mam Jane Hughes am gwblhau Marathon Llundain ar ddiwrnod poeth iawn, dydd Sul 22o Ebrill. Cododd yr ysgol £420 at achos clefyd yr ysgyfaint llwyddodd y ddwy red-wraig godi yn agos at £10,000. Clwb Ceidwad Chwarae Diolch i’r rhieni oll am wirfoddoli i gynnal ein Clwb ‘Ceidwad Chwarae’ eto bob nos Fawrth rhwng 3.30 a 4.30 am y tymor, Wrth i’n rhieni helpu i gynnal y clwb efo Miss Beca cawn gyfle i fwynhau chwarae efo ychydig o risg. Mae Disgyblion Blwyddyn Derbyn a Bwyddyn 1 hefyd yn mwynhau gwersi beicio- dibedal ar Nos Fawrth. Clwb Coginio Bu plant Blwyddyn 3 i 6 yn coginio Salad llysiau iachus a phasta ar gyfer eu swper gyda Mrs Ann Jones ag Anti Mags. “Roeddwn yn hoffi torri’r pupur cocha gwyrdd a melyn a’r nionyn cyn eu goginio yn y popdy ac yna eu adio at y pasta oedd yn flasus iawn”, meddai Mared. Clwb garddio wythnosol. Fel daw’r nosweithiau braf bydd y Clwb garddio hefyd yn dechrau fis Mai Taith Gerdded at y Giler Daeth y mwyafrif o blant Bl Derbyn i 6 a’u rhieni ar daith gerdded am bump o’r gloch nos Fercher yr ail o Fai 2il. Aethom ni am groesffordd Ty’n Pwll, pasio ffordd Ysgubor Isaf a cherdded heibio Ty’n Wern am Garreg y Blaidd. Mae llwybr Hiraethog yn croesi am y Giler oddi yma ac roedd hi’n rhy wlyb o dan draed i ni fynd ar y llwybr drwy’r caeau. Gwelsom olygfa fendigedig o glir o fynyddoedd Eryri o fan uchaf y llwybr cyhoeddus ger Bryn Gwyn. Roeddem yn gallu gweld “yr Wyddfa a’i chriw”. Aethom draw am fferm y Giler a chyfarfod Edgar Lloyd yno. Cawsom gerdded drwy’r porth sydd yn ei harwain at flaen y ty hanesyddol ‘Y Giler’. Gwelson dyddiad 1624 ar y porth y nein hatgoffa o amseroedd Rhys Fawr a’r Doctor Elis Prys. Roedd y daith yn bedair milltir a hanner ac roedd pawb yn flinedig yn cerdded heibio Hendre Brys a chapel bethel yn ôl am yr ysgol. Mared Jones Profion Cenedlaethol Mae’r profion wedi cychwyn ers Mai 2il a bydd pob disgybl ym Ml 2 -6 yn eistedd dau bapur Mathemateg, un papur Darllen Saesneg ac un Darllen Cymraeg. Pob lwc i bawb. Mae rhain bellach ar gyfer pwrpas asesu a thracio disgyblion ac mae son na fyddant yn cael eu defnyddio i fesur cynnydd ymhen dwy flynedd!

Newyddion

Ysgol Pentrefoelas © 2018 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol blant! Welcome back!